งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 39

30-11-55.2 30-11-55.1

ชมรมดนตรีไทย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เข้าร่วมงานและแสดงดนตรีไทย ในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 39 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรง พระชนมายุ 84 ชันษา และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 57 ชันษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

30-11-55.3

[กลับไป]