งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2552  หน้าที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี จัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 18 – 21 และ 26, 28 พฤษภาคม 2552
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี จัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 18 – 21 และ 26, 28 พฤษภาคม 2552 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆ เช่น กิจกรรมรู้จักกาชาด กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์จริง การฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดการบรรยายในหัวข้อกฎหมายที่ควรรู้ ตลอดจนการฝึกทักษะทางการพยาบาล มีกิจกรรมพี...

[กลับไป]