งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2553  หน้าที่ 1

โครงการร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา (ทศชาติ) เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553
การประกวดผลงานโครงการ Singing Contest RC รักพ่อ
         การประกวดผลงานโครงการ Singing Contest RC รักพ่อ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553
กิจกรรมวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาสน์ และโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลฯ
กิจกรรมวันไหว้ครูเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาสน์  และโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลฯ
โครงการค่ายอาสาพาสุข จัดโดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
โครงการค่ายอาสาพาสุข จัดโดยฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 16 – 17 เมษายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
โครงการโต้วาที Freshy ประเพณีน้องใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน – กันยายน 2553
โครงการโต้วาที Freshy ประเพณีน้องใหม่ เมื่อเดือนมิถุนายน – กันยายน 2553
โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า จัดการสัมมนาให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2553
โครงการสัมมนาเยาวชนก้าวหน้า จัดการสัมมนาให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา  ในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2553
กิจกรรมสร้างคุณลักษณะด้านการรับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย
กิจกรรมสร้างคุณลักษณะด้านการรับสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือสาธารณภัย ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมเมื่อเกิดอัคคีภัย การฝึกอบรมอาสาสมัครผจญเพลิงและผู้นำหนีไฟ การฝึกอบรมอาสาสมัครปฐมพยาบาล การฝึกซ้อมการควบคุมและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

[กลับไป]