งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประจำปีงบประมาณ 2552  หน้าที่ 1

“โครงการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสบ้านครูน้อย” เมื่อวันที่ 7, 14 พฤศจิกายน 2552
กิจกรรมในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ “โครงการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสบ้านครูน้อย” เมื่อวันที่ 7, 14 พฤศจิกายน 2552
กิจกรรมกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 10 – 12 ธันวาคม พ.ศ.2552
กิจกรรมกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 10 – 12 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ สนามกีฬากองทัพบก โดยนักกีฬาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ได้รับรางวัลดังนี้ 1) รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ประเภทบุคคลชาย 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กรีฑาประเภททีมหญิง 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 แบดมินตันประเภททีมหญิง 4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กองเชียร์และพาเหรด ...
โครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ
โครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2552)
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี จัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 18 – 21 และ 26, 28 พฤษภาคม 2552
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะชีวิตที่ดี จัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในวันที่ 18 – 21 และ 26, 28 พฤษภาคม 2552 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะชีวิตต่างๆ เช่น กิจกรรมรู้จักกาชาด กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์จริง การฝึกกระบวนการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดการบรรยายในหัวข้อกฎหมายที่ควรรู้ ตลอดจนการฝึกทักษะทางการพยาบาล มีกิจกรรมพี...

[กลับไป]