งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา 8 สถาบันฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต กิจกรรม “งานศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอนุรักษ์และการเผยแพร่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาเครือข่าย 8 สถาบัน และร่วมสืบสานงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาเครือข่าย 8 สถาบันได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี และผู้ตามที่ดี ในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[กลับไป]