งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน


สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือนโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสืบสานพระพุทธศาสนา

[กลับไป]