งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1 – 4 เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ทำวัตรเช้า และเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงค์ จำนวน 9 รูป ณ โถงปฏิสัมพันธ์อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา และหลังจากนั้นมีพิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัลการศึกษา รางวัลพิเศษ เกียรติบัตร และทุนอุดหนุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 วัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครู นั้นเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยและดำรงความเป็นไทย และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจต่อศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันฯ
[กลับไป]